Răspunderea pentru vicii în ipoteza acceptării lucrărilor fără obiecțiuni

răspunderea pentru vicii
Sursa: https://www.edilportale.com/

Starea de fapt ce a generat răspunderea pentru vicii

În anul 2017, un Antreprenor General al unei lucrări de infrastructură rutieră, încredințează o parte din lucrari unui subcontractant (realizarea unor căi de acces în șantier).

Subcontractantul realizează parte din lucrări, le predă Antreprenorului General, iar acesta din urmă le acceptă fără obiecțiuni și le plătește.

Ulterior, în urma unor verificări suplimentare, se constată că suprafața totală a căilor de acces ar fi mai mică decât cea indicată în situațiile de lucrări și la o grosime mai mică decât cea declarată.

În atare situație, dat fiind faptul că potrivit prevederilor contractuale subcontractantul s-a obligat să răspundă pentru orice viciu al serviciilor/lucrărilor prestate și că va răspunde pentru toate pagubele directe sau indirecte și orice pierderi produse prin neîndeplinirea întocmai și la timp a obligațiilor asumate, iar potrivit prevederilor legale vânzătorul garantează cumpărătorul contra oricăror vicii ascunse care îi micşorează în asemenea măsură întrebuinţarea sau valoarea încât, dacă le-ar fi cunoscut, cumpărătorul nu ar fi cumpărat sau ar fi dat un preţ mai mic (art. 1707 alin. (1) Cod civil), Antreprenorul General vizează răspunderea pentru vicii a Contractantului.

Opinia Tribunalului București

Cauza este înregistrată la 18.09.2018 pe rolul Tribunalului București. Antreprenorul General, apreciind că realizarea unor căi de acces în suprafață de 20.793,13 mp în loc de 23.094,74 mp și la o grosime de 17 cm în loc de 30 cm, presupune un cost de producție mai mic, solicită cu titlu de prejudiciu diferența între costurile de realizare.

În acest sens, se solicită efectuarea unei expertize (apreciind că față de alte situații în acest caz este esențială) cu următoarele obiective:

  1. determinarea suprafeței totale a căilor de acces și a lărgilor realizate de contractant prin raportare la situațiile de lucrări;
  2. determinarea grosimii căilor de acces și a lărgilor realizate de contractant, prin raportare la situațiile de lucrări;
  3. determinarea suprafeței totale a căilor de acces și a lărgilor realizate de contractant, prin măsurători efectuate la fața locului;
  4. determinarea grosimii căilor de acces și a lărgilor realizate de contractant, prin măsurători efectuate la fața locului;
  5. determinarea costului de realizare a căilor de acces și a lărgilor executate de contractant, prin raportare la suprafața stabilită la pct. 1 și grosimea stabilită la pct. 2;
  6. determinarea costului de realizare a căilor de acces și a lărgilor executate de contractant, prin raportare la suprafața stabilită la pct. 3 și grosimea stabilită la pct. 4;
  7. determinarea unei eventuale diferențe între costul de realizare stabilit la pct. 5 și costul de realizare stabilit la pct. 6;

Tribunalul București prin Sentința Civilă nr. 1569/05.06.2019 respinge ca nefiind utilă soluționării cauzei cererea în probațiune de efectuare a expertizei. De asemenea respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată.

Pentru a pronunța această soluție, Tribunalul București reține în esență faptul că nu se atrage răspunderea pentru vicii deoarece Antreprenorul General nu ar mai avea posibilitatea de a invoca vicii ale lucrării câtă vreme le-a acceptat fără obiecțiuni.

Restul motivării o găsiți aici.

Opinia Curții de Apel București

Apreciind că soluția Tribunalului București este în contradicție cu prevederile legale și contractuale aplicabile, la 31.03.2020 Antreprenorul General declară apel.

La 09.11.2020, prin Decizia civilă nr. 1572/2020, Curtea de Apel București admite apelul și trimite cauza spre rejudecare. Se pune în vedere Tribunalului București efectuarea expertizei cu obiectivele solicitate.

Pentru a se pronunța această soluție, Curtea de Apel București reține următoarele cu privire la răspunderea pentru vicii:

Curtea apreciază ca fiind fondate criticile apelantelor.

(…) instanța de fond a reținut că deși pârâta s-a obligat să răspundă pentru orice viciu al serviciilor/lucrărilor prestate (art. 5.1 lit. s), că pârâta va răspunde și va despăgubi Beneficiarul pentru toate pagubele directe sau indirecte și orice pierderi produse Beneficiarului din vină sa prin neîndeplinirea întocmai și la timp a obligațiilor asumate (art. 6.3), și că nu s-a modificat contractual termenul legal de garanție, prima instanță a apreciat că pretențiile reclamantelor sunt neîntemeiate, întrucât situațiile de lucrări au fost acceptate fără nicio obiecție.

S-a apreciat, practic, că prevederile cuprinse la art. 5.1 lit. s) și 6.3 din Contractul de prestări servicii nr. B03A2/135/17.02.2017, nu produc efecte ulterior momentului aprobării situațiilor de lucrări fără obiecțiuni.

S-a invocat de către apelantele reclamante și faptul că solicitarea fiind de antrenare a răspunderii contractuale a pârâtei, având în vedere prevederile contractuale la care a făcut trimitere și în măsura în care expertiza solicitată ar fi confirmat susținerile reclamantelor, erau îndeplinite toate condițiile legale (executare necorespunzătoare, culpa debitorului, prejudiciu, legătura de cauzalitate dintre executarea necorespunzătoare și prejudiciu).

Pentru toate aceste considerente, Curtea reține că probele administrate nu sunt îndestulătoare pentru lămurirea în întregime a procesului, sub toate aspectele, impunându-se trimiterea cauzei spre rejudecare pentru administrarea probei cu expertiză în specialitatea topografie, geodezie, scanare 3 D, fotogrammetrie și cadastru

Restul motivării o găsiți aici.

Concluzii

Pe cât de dezamăgit am fost de soluția Tribunalului București, pe atât de încântat sunt de soluția Curții de Apel București.

Astfel cum am menționat prin cererea de apel, este lipsit de orice logică juridică un raționament ce presupune premisa că o parte a executat căi de acces la o anumită grosime și într-o anumită suprafață, verificate și achitate de către Beneficiar, iar dacă în urma unor verificări suplimentare și amănunțite se constată că suprafață și grosimea sunt mai mici, Beneficiarul să nu poată solicita răspunderea pentru vicii a Prestatorului!

Iar asta în condițiile în care Prestatorul răspunde pentru orice viciu al serviciilor/lucrărilor prestate.

To be continued…

0 Shares:
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like