Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor este act administrativ

Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor produce efecte juridice, stând la baza emiterii certificatului de atestare de către autoritatea locală şi la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra construcţiei. Prin urmare, (…) procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor este un act administrativ, care poate face obiectul acţiunii în anulare sau suspendare, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004.

Urmare a cererii introductive înregistrate pe rolul Tribunalului Cluj la data de 07.08.2018 având ca obiect suspendare executare act administrativ, prin Sentința Civilă nr. 3390/28.11.2018, Tribunalul Cluj (fără a pune în discuția părților acest aspect) respinge cererea introductivă ca inadmisibilă, reținând în esență următoarele:

«Astfel, se reţine că obiectul acţiunii se referă la suspendarea Procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 151 din 06.07.2018 emis în temeiul Autorizaţiei de construire nr. 730/14.12.2017.

În raport cu actul a cărui suspendare se cere, reţine instanţa că solicitarea de suspendare, aşa cum a fost formulată, este inadmisibilă , având în vedere că acesta nu este un act administrativ în sensul art. 2 alin. 1 lit c din Legea 554/2004.

Potrivit textului menţionat, actul administrativ este actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau a executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice.

Procesul verbal atacat nu produce efecte prin el însuşi, acesta atestă doar o situaţie de fapt. Efectele juridice în cauză sunt produse de autorizaţia de construire sau de certificatul de atestare a construcţiei întocmit la luarea în folosinţă. Doar aceste acte pot fi suspendate.

Prin urmare, instanţa apreciază că procesul verbal de recepţie este un act care atestă doar o operaţiune administrativă care nu poate fi privită singular şi nu produce efecte de sine stătătoare. Din această situaţie, procesul verbal nu poate fi atacat separat. El poate fi atacat, însă doar împreună cu autorizaţia de construire sau certificatul de atestare a construcţiei.»

Apreciind soluția Tribunalului Cluj ca fiind nelegală, în cauză s-a declarat recurs. Curtea de Apel Cluj, analizând starea de fapt și motivele de recurs invocate, prin Decizia Civilă nr. 924/20.06.2019 admite recursul formulat, casează Sentința Civilă nr. 3390/28.11.2018 și dispune trimiterea cauzei pentru o nouă judecată Tribunalului Cluj.

În motivarea admiterii recursului, Curtea de Apel Cluj reține următoarele:

«Problema de drept care trebuie lămurită este cea privind natura juridică a procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor emis de Comisia de recepţie, respectiv dacă acesta poate sau nu fi calificat ca fiind un act administrativ, care să poată face obiectul unei acţiuni în suspendare.

În acest sens, Curtea constată că, potrivit dispoziţiilor art. 2 alin. 1 lit. c din Legea nr. 554/2004, actul administrativ este definit ca fiind actul unilateral cu caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică, în regim de putere publică, în vederea organizării executării legii sau executării în concret a legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice.

Potrivit dispoziţiilor art. 37 alin. 1 din Legea nr. 7/1996, dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în baza unui certificat de atestare eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizaţiei de construire, care să confirme că edificarea construcţiilor s-a efectuat conform autorizaţiei de construire şi că există proces-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi a celorlalte dispoziţii legale în materie şi a unei documentaţii cadastrale.

Rezultă, astfel, din dispoziţiile legale precitate, că procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor produce efecte juridice, stând la baza emiterii certificatului de atestare de către autoritatea locală şi la înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra construcţiei.

Mai mult decât atât, potrivit dispoziţiilor art. 34 din HG nr. 343/2017, privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, procesul-verbal încheiat cu ocazia recepţiei la terminarea lucrărilor sau a recepţiei finale, cu încălcarea prevederilor legale, poate fi anulat de către instanţele competente, potrivit legii.

 Prin urmare, contrar susţinerilor instanţei de fond, Curtea constată că procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor este un act administrativ, care poate face obiectul acţiunii în anulare sau suspendare, potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004.

În consecinţă, pentru considerentele expuse anterior, Curtea constată că recursul formulat este întemeiat, motiv pentru care, în temeiul dispoziţiilor art. 498 Cod procedură civilă, îl va admite şi va dispune în consecinţă.»

Apreciez soluția și motivarea Deciziei Civile nr. 924/20.06.2019 a Curții de Apel Cluj, procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor fiind și în opinia mea un act administrativ care poate face obiectul acţiunii în suspendare potrivit dispoziţiilor Legii nr. 554/2004.

0 Shares:
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like