Curtea de Apel Brașov: încuviințarea executării silite unei hotărâri pronunțată într-un stat membru UE este de competența judecătoriei

încuviinţare executare silită
Sursa: https://op.europa.eu/

Pentru încuviințarea executării silite, art. 666 alin. (2) Cod procedură civilă stabilește că executorul judecătoresc va solicita încuviinţarea executării de către instanţa de executare, care potrivit art. 651 alin. (1) Cod procedură civilă este judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, în afara cazurilor în care legea dispune altfel.

Prevederile par destul de clare în privința determinării instanței competente. În peste 10 ani de avocatură nu mi s-a mai întâmplat ca o instanță sesizată în această procedură să se declare necompetentă din punct de vedere material și în consecință să își decline competența.

Dar, pentru toate există un început.

Judecătoria Zărnești – Încheierea din 14.12.2021

Titlul executoriu era o hotârâre judecătorească pronunțată de către Tribunalul din Modena – Italia. Sediul debitorului era în Râșnov, adică în circumscripția Judecătoriei Zărnești.

Investită cu soluționarea acestei cereri, Judecătoria Zărnești reține și dispune următoarele:

(…) potrivit art. 1103 alin. 1 C. proc. civ. hotărârile străine care nu sunt aduse la îndeplinire de bunăvoie de către cei obligaţi a le executa pot fi puse în executare pe teritoriul României, pe baza încuviinţării date, la cererea persoanei interesate, de către tribunalul în circumscripţia căruia urmează să se efectueze executarea.

Pe de altă parte, potrivit dispozițiilor art. 651 alin. 1 C. proc. civ. instanţa de executare este judecătoria în a cărei circumscripţie se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, în afara cazurilor în care legea dispune altfel.

Din interpretarea coroborată a textelor legale indicate rezultă faptul că, în ceea ce privește instanță de executare, norma reglementată de art. 1103 Cod procedură civilă are caracter de normă specială sub aspectul competenței materiale, derogatorie de la norma generală instituită prin art. 651 alin. 1 Cod procedură civilă.

Astfel, raportat la împrejurarea că sediul debitoarei este în orașul Râșnov, județul Brașov, instanța competentă să soluționeze încuviințarea executării silite privind hotărârea străină care face obiectul cererii, este Tribunalul Brașov, ca tribunal în circumscripția căruia urmează să se efectueze executarea.

Drept urmare, Judecătoria Zărnești a admis excepția necompetenței materiale invocată din oficiu. S-a declinat încuviințarea executării silite în favoarea Tribunalului Brașov.

Tribunalul Brașov – Sentința civilă nr. 21/S/14.02.2022

Tribunalul Brașov s-a declarat de asemenea necompetent, apreciind că instanța competentă ar fi Judecătoria Zărnești. În sprijinul acestei soluții, a arătat următoarele:

Conform art. 1094 din CPC: În sensul prezentului titlu, termenul de hotărâri străine se referă la actele de jurisdicţie contencioasă sau necontencioasă ale instanţelor judecătoreşti, cele notariale sau ale oricăror autorităţi competente dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene.

În art. 41 alin. 1 din Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 din 12 decembrie 2012 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială: Sub rezerva dispoziţiilor prezentei secţiuni, procedura de executare a hotărârilor pronunţate într-un alt stat membru este reglementată de legislaţia statului membru solicitat. O hotărâre pronunţată într-un stat membru care este executorie în statul membru solicitat este executată în aceleaşi condiţii ca o hotărâre pronunţată în statul membru solicitat.

Având în vedere faptul că titlul executoriu a fost pronunțat de către o instanță din Italia, stat membru al Uniunii Europene, în raport de prevederile legale precitate, cererea de încuviințare a executării silite se soluționează conform prevederilor art. 666 alin. 2 CPC, respectiv de către judecătorie.

Existând un conflict negativ de competență, a fost sesizată Curtea de Apel Brașov pentru soluționarea acestuia.

Curtea de Apel Brașov – Sentința Civilă nr. 3/Fcc/25.02.2022

Curtea de Apel Brașov a stabilit că Judecătoria Zărnești este competentă, aducând următoarele argumente:

Fiind vorba despre o hotărâre pronunțată într-un alt stat membru al Uniunii Europene, sunt aplicabile în cauză prevederile Regulamentului (UE) nr. 1215/2012, respectiv Secțiunea 2 din acesta – Executarea. Art. 41 al. 1, la care Tribunalul Brașov a făcut referire, și care stabilește că procedura de executare a hotărârilor pronunțate într-un alt stat membru este reglementată de legislația statului solicitat.

Textul Regulamentului trimite la dispozițiile legislației naționale din statul solicitat ce stabilesc procedura de executare, iar în privința cererii de executare silite, art. 666 C.pr.civ. stabilește că aceasta se adresează instanței de executare, respectiv judecătoria în a cărei circumscripție se află, la data sesizării organului de executare, domiciliul sau, după caz, sediul debitorului, în afara cazurilor în care legea dispune altfel, conform art. 651 C.pr.civ.

Art. 1103 C.pr.civ invocat de către Judecătoria Zărnești ce stabilește competența pentru încuviințarea executării unei hotărâri străine în favoarea tribunalului în circumscripția căruia urmează a se face executarea, nu sunt aplicabile în cauză. Astfel, acestea fac parte din Titlul III al Cărții a VII-a Procesul civil internațional, iar art. 1094 din același titlu definește termenul de hotărâri străine ca fiind acelea provenind dintr-un stat nemembru al Uniunii Europene. De asemenea, art. 1065 stabilește expres că: Dispoziţiile prezentei cărţi se aplică proceselor de drept privat cu elemente de extraneitate în măsura în care prin tratatele internaţionale la care România este parte, prin dreptul Uniunii Europene sau prin legi speciale nu se prevede altfel.

Cât timp hotărârea în privința căreia se solicită încuviințarea executării silite este pronunțată de o instanță din Italia, țară membră a Uniunii Europene, nu sunt aplicabile în cauză dispozițiile Codului de procedură civilă privind procesul internațional, ci a regulamentelor adoptate la nivel european.

Concluzii si efecte

După soluționarea conflictului de competență, Judecătoria Zărnești încuviințează executarea silită la 23.03.2022. Astfel, încuviințarea executării silite ce putea fi dată la 14.12.2021 s-a dat după mai bine de 3 luni.

În această perioadă, debitoarea a încheiat un contract de vânzare-cumpărare prin care a vândut 36 de imobile. Prin urmare, acum ar trebui făcută și o acțiune revocatorie și sperat că se va admite.

Și toate astea pentru că, deși au trecut 15 ani de când România e membru al Uniunii Europene, încă nu se cunosc sau nu pricep reglementări esențiale ale dreptului Uniunii Europene…

0 Shares:
Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You May Also Like